Klimatutsläpp i byggbranschen

Hur stor del av utsläppen står byggbranschen för egentligen? Byggbranschen i Sverige har en ganska stor påverkan på vår miljö och tillsammans med fastighetssektorn så stod man – år 2017 – för sammanlagt 12.2 ton i utsläpp av växthusgaser. Den siffran motsvarar i sin tur 19% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Det man ska veta är att krafttag har tagits för att minska på dessa utsläpp. Boverket arbetar aktivt för att skapa en förändring och där man tagit fram ett antal styrmedel för att framtidens byggnationer ska ske med minskade utsläpp. Bland annat genom att använda system med Bonus-Malus för byggnader, genom att erbjuda byggherrar olika investeringsstöd samt genom att sätta tydliga gränsvärden för nya byggnader vad gäller utsläpp.

Hållbart byggande för framtiden

Ett mer hållbart byggande ligger, milt uttryckt, i allas intresse. Det ligger också i den enskilde individens intresse. Detta då hållbart byggande är väl sammanflätat med ekonomiska fördelar genom ett billigare boende. Detta syns genom bättre materialval där isolerförmåga är bättre och där samtidigt hållbarheten är längre. Fokus ligger på material som håller – inte på att pressa kostnader genom att välja billigare material med en kortare livslängd.

En annan detalj handlar om energi och uppvärmning. Idag så ser man att många byggherrar och entreprenörer väljer energismarta lösningar där man tar tillvara på naturens energiproduktion. Inte minst gäller detta solkraft och solenergi där utvecklingen spås explodera inom loppet av några år.

Att man bygger hus med integrerade system för solenergi gör dem både billigare att leva i – och mer miljö- och klimatsmarta. Som ägare till ett sådant hus så kan man bli helt oberoende av omvärldens priser och där man själv – faktiskt – kan tjäna en hacka genom att sälja överskott av el vidare. Klimatsmarta hus och nollenergihus är det som vi definitivt kommer att se mer av i framtiden. Både sett till villor och sett till större byggnader och fastigheter.

Vad säger Boverket?

Boverket lyfter hela tiden frågan om ett mer klimatsmart byggande. Några punkter är värda att nämna i deras plan för ett mer hållbart byggande med reducerade utsläpp:

  • Ekologisk Hållbarhet: Målet är att skapa olika cykler där det mesta ska kunna återanvändas och återvinnas. Det handlar om energi, vatten och andra naturliga resurser som ska användas så effektivt och miljöbesparande som möjligt. Avfall ska hanteras genom återcirkulation där så mycket som möjligt ska kunna användas igen och där påverkan på miljön, genom detta, blir mindre.
  • Ekonomisk hållbarhet. Man ska kunna bygga bra bostäder till rimliga priser. Mer återanvändning och tydligare återvinning skapar positiva kretslopp där mindre kostnader uppkommer och där man samtidigt kan hushålla med resurser som mark, vatten, råvaror av olika slag samt med energi.
  • Social Hållbarhet. Människan tas i allra högsta grad med i beräkningen. Ingen ska utsättas för kemiska ämnen, skadliga föroreningar, radonhalter eller för ohemult höga nivåer av ljud i samband med byggnationer. Samtidigt ska också byggnader vara för alla och vara anpassade för personer med olika handikapp. Att byggnader dessutom ska bjuda både på skönhet och trivsel är andra viktiga detaljer i ett hållbart byggande.